Politika společnosti

Integrovaná politika společnosti PIK s.r.o.

Všichni v naší společnosti si uvědomujeme, že jsme plně závislí na našich zákaznících. Proto spokojenost našich zákazníků patří mezi naše prvořadé cíle. Chceme, aby se na nás naši zákazníci vždy rádi obraceli. Jsme připraveni nejen plnit všechny jejich požadavky, jak nejlépe umíme, ale jejich očekávání ještě překonávat. Důraz klademe na dlouhodobou spolupráci, jejímž základem je oboustranná spokojenost. Naše dobré jméno je tím nejcennějším co máme.

Kromě dobrých vztahů se zákazníky jsou vyhledávány, budovány a rozvíjeny dlouhodobé dobré vztahy s našimi dodavateli a obchodními partnery. S nimi se chceme společně podílet na každém našem úspěchu. Společnost se zavazuje, že při své činnosti bude chránit životní prostředí, předcházet znečišťování a šetřit přírodní zdroje. Budeme pozorně naslouchat všem oprávněným požadavkům zainteresovaných stran. Proto je našim úkolem znát a plnit všechny zákonné požadavky na životní prostředí, týkající se činnosti naší společnosti a umět je správně interpretovat.

Budeme vytvářet a stále zlepšovat prostředí bezpečného podniku a chovat se v souladu s platnými zákonnými požadavky BOZP tak, abychom eliminovali všechna rizika vzniku pracovních úrazů nebo poškození zdraví našich zaměstnanců. Naše společnost cílevědomě buduje pozici dobrého zázemí a možnosti seberealizace pro své zaměstnance. Budeme usilovat, aby všichni zaměstnanci si byli na svém pracovišti plně vědomi podílu svého vlivu na kvalitu, životní prostředí a bezpečnost práce.

Vyhledáváme příležitosti pro trvalé zlepšování efektivnosti a účinnosti ve všech oblastech fungování naší společnosti s důrazem na dodržování zásad BOZP, PO, management SCC a ochranu životního prostředí. Jedním z nástrojů neustálého zlepšování budou vždy konkrétní stanovené cíle. Vedení společnosti se zavazuje, že za žádných okolností nebude své zaměstnance nutit k porušování zásad této politiky.

Organizace se zavazuje